РЕГЛАМЕНТ РАДИ


Затверджено

рішенням обласної ради

від 22.12.2020 № 23

 

Зміни до Регламету 

рішенням обласної ради

від 27.04.2021 № 129 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Львівської обласної ради

VІII скликання

 

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

Розділ 2. Сесія Львівської обласної ради

          Глава 2.1. Сесія обласної ради

          Глава 2.2. Порядок проведення I сесії новообраної ради

          Глава 2.3. Чергові, позачергові сесії

          Глава 2.4. Робочі органи сесії

          Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії

          Глава 2.6. Порядок денний сесії

          Глава 2.7. Пленарні засідання

          Глава 2.8. Ведення пленарних засідань

          Глава 2.9. Організація розгляду питання

          Глава 2.10. Рішення обласної ради 

          Глава 2.11. Порядок розгляду питань, пов’язаних із прийняттям обласного бюджету Львівської області та контролем за його виконанням

          Глава 2.12. Порядок надання слова

          Глава 2.13. Порядок голосування пропозицій

          Глава 2.14. Дисципліна та етика пленарних засідань

          Глава 2.15. Протокол і справа засідання

Розділ 3. Депутати, посадові особи та органи обласної ради

          Глава 3.1. Депутати обласної ради

          Глава 3.2. Депутатські фракції та групи

          Глава 3.3. Депутатський запит, депутатське звернення та депутатське запитання

          Глава 3.4. Голова обласної ради

          Глава 3.5. Перший заступник та заступник голови обласної ради

          Глава 3.6. Президія обласної ради

          Глава 3.7. Постійні та тимчасові комісії обласної ради

          Глава 3.8. Виконавчий апарат обласної ради

Розділ 4. Взаємодія обласної ради з обласною державною адміністрацією

Розділ 5. Відповідальність органів і посадових осіб обласної ради

Розділ 6. Дострокове припинення повноважень обласної ради

Розділ 7. Відкритість і гласність роботи обласної ради
Розділ 8. Антикорупційна діяльність обласної ради

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1
1. Львівська обласна рада (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Львівської області, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міськими радами. Рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.
2. Загальний склад Ради становить 84 депутати, яких обрано виборцями Львівської області на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Третина від загального складу Ради становить 28 депутатів, дві третини – 56 депутатів, більшість від загального складу Ради – 43 депутати.
3. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу Ради.
4. Строк повноважень Ради завершується в день відкриття першої сесії Ради нового скликання.
5. Рада представляє спільні інтереси територіальних громад Львівської області.

Стаття 2
1. Регламент Львівської обласної ради VIII скликання (далі – Регламент) має силу рішення, встановлює порядок скликання, підготовки і проведення сесій Ради; формування органів Ради; визначає процедуру прийняття рішень Ради, порядок здійснення депутатської діяльності та інші процедури.
2. Регламент затверджується Радою. Внесення змін і доповнень до Регламенту здійснюється за поданням голови обласної ради, постійних комісій, депутатських фракцій, груп і депутатів у порядку, встановленому Регламентом.
3. Регламент діє до прийняття в установленому порядку його нової редакції.

Стаття 3
1. Рада здійснює свої повноваження на основі активної участі кожного депутата в її роботі.
2. Участь депутатів у роботі постійних комісій і пленарних засідань Ради є обов'язковою.
3. Безперервність і ефективність діяльності Ради забезпечується виконанням своїх повноважень голови обласної ради та керівництва Ради, президії Ради, постійних комісій, усіх депутатів, а також роботою сесій та виконавчого апарату Ради.
        
Стаття 4
1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.
2. Рішення Ради, ухвалені в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими до виконання всіма розташованими на території Львівської області органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території області.
       
Стаття 5
1. Основні принципи діяльності Ради:
  - народовладдя;
  - законність;
  - гласність;
  - колегіальність;
  - прозорість;
  - правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність у межах повноважень, визначених чинним законодавством України;
  - підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами;
  - державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування;
  - судовий захист прав місцевого самоврядування.
Стаття 6
1. На засіданнях Ради та її органів можуть бути присутніми, за офіційним запрошенням, гості й посадові особи.
2. Голова обласної ради чи інші посадові особи, за дорученням голови, можуть запросити за власною ініціативою або пропозицією відповідної постійної комісії, державних службовців, експертів, фахівців на засідання Ради, на якому розглядається питання, що опрацьовується профільною комісією та стосується її предметної діяльності. Державні службовці запрошуються через керівників відповідного органу, установи, організації.
3. Голова засідання повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.
4. Запрошені посадові особи зобов'язані прибути на засідання Ради, якщо інше не передбачене законом.
5. Якщо до порядку денного сесії Ради внесено питання про ліквідацію, реорганізацію або інші дії, що стосуються припинення діяльності закладів охорони здоров’я, на пленарне засідання обов’язково запрошується уповноважений представник закладу охорони здоров’я або представник профспілкової організації такого закладу з можливістю виступити на засіданні.
               
Стаття 7
1. За рішенням Ради можуть проводитися закриті пленарні засідання.
2. На закритому засіданні Ради мають право бути присутніми особи, які не є депутатами, присутність яких визнана Радою як необхідна для розгляду відповідного питання.
3. Закриті пленарні засідання Ради можуть проводиться за рішенням Ради, ухваленим більшістю голосів від загального складу Ради, лише у випадку, якщо розгляд питань порядку денного стосується:
   1) інформації щодо приватного життя конкретних осіб, даних персонального характеру, розголошення якої може заподіяти шкоду життю, здоров'ю, честі та діловій репутації цих осіб;
   2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому законом порядку;
   3) інформації, що становить державну таємницю.
   4) у випадку введення в Україні та/або Львівській області надзвичайного та/або воєнного стану.

Стаття 8
Особи, які бажають виступити на початку пленарного засідання, мають письмово звернутися до виконавчих органів Ради у встановленому Радою порядку. Виступ за рішенням Ради особи з одного питання не може перевищувати 2 хвилин. Одні й ті самі особи мають право виступити на початку пленарного засідання з одного і того самого питання не більше одного разу на сесію.
Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях Ради та її органів, зобов’язані дотримуватись установленого порядку організації засідання і не мають права без дозволу голови засідання висловлювати своє ставлення до порушених питань. У разі недотримання порядку вони, на вимогу голови засідання, можуть бути виведені з приміщення.

Стаття 9
Діяльність Ради, її органів здійснюється згідно з перспективним планом та планом роботи на рік, які розробляються з урахуванням пропозицій голови обласної ради, президії Ради, депутатських фракцій, груп, постійних комісій, депутатів, а також голови обласної державної адміністрації.

Розділ 2. Сесія Львівської обласної ради
Глава 2.1. Сесія обласної ради

Стаття 10
Основною організаційно-правовою формою діяльності Ради є сесія; вона складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених Радою.
     
Стаття 11
1. Сесія Ради скликається, як правило, один раз на місяць. Тривалість сесії визначається Радою.
2. Сесії є черговими і позачерговими.

Стаття 12
Про відкриття сесії Ради оголошує голова засідання на початку першого пленарного засідання. Ради починається і завершується виконанням Державного Гімну України.

Стаття 13
Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини (43) депутатів від загального складу Ради.
        
Стаття 14
1. Рада проводить пленарні засідання в сесійній залі Львівської обласної ради за адресою: вул. В. Винниченка, 16 або в іншому місці, визначеному в розпорядженні голови обласної ради про скликання сесії Ради.
2. Засідання Ради можуть також проводитись в іншому місці за рішенням Ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу Ради в установленому Регламентом порядку.
3. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто, на підставі пред’явлення посвідчення депутата Львівської обласної ради та підтвердження своєї присутності власноручним підписом у відповідному реєстрі. Форма реєстру затверджується розпорядженням голови обласної ради.
4. Реєстрація депутатів розпочинається за 30 хвилин до початку пленарного засідання в сесійній залі Львівської обласної ради за адресою:      вул. В. Винниченка, 16 (у холі першого поверху) чи у визначеному місці – при проведенні сесійного засідання поза межами сесійної зали.
5. Дані письмової реєстрації є підставою для офіційного визнання присутності депутата на пленарному засіданні.
6. Для забезпечення голосування за допомогою програмно-технічного комплексу електронної системи голосування "Віче" (далі – система голосування "Віче") депутатам під розписку видається персональна картка депутата.
7. Персональну картку депутат (депутатка)[*] отримує на початку кожного пленарного засідання сесії Ради як підтвердження проходження реєстрації. Персональну картку депутат здає відповідальному працівникові виконавчого апарату Ради після завершення пленарного засідання або припинення участі в ньому.
8. Дані письмової реєстрації є підставою для ухвалення рішення про відкриття пленарного засідання Ради. Після початку засідання Ради, а також після завершення кожної перерви, голова засідання оголошує реєстрацію депутатів із використанням електронної системи.
9. У разі потреби, за дорученням голови обласної ради, може проводитися перереєстрація депутатів під час пленарного засідання Ради.
10. Інформація про присутність депутатів на сесійному засіданні Ради не пізніше ніж за один робочий день відображається на офіційному вебсайті Ради та може бути оприлюднена в засобах масової інформації.
11. Інформація про відвідування депутатами пленарних засідань оприлюднюється один раз на три місяці на сайті Ради за наростаючим принципом.
                  
Стаття 14-1
1. Засідання Ради ведуться державною мовою.
2. Промовець (громадянин України) повинен виступати на пленарних засіданнях Ради державною мовою. Промовець, який не володіє державною мовою, може виступати іншою мовою. Переклад його виступу державною мовою в обов’язковому порядку забезпечує виконавчий апарат Ради.
        
Стаття 14-2
1. Установити, що в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), пленарні засідання Ради, засідання постійних депутатських комісій Ради, президії та інших робочих органів Ради можуть проводитися в режимі відео- або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, для яких визначено обов’язкове застосування процедури таємного голосування.
2. До порядку денного дистанційних засідань можуть вноситися виключно питання невідкладного внесення змін до обласного бюджету Львівської області, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, а також процедурні питання.
3. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання Ради та її робочих органів. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному вебсайті Ради з одночасним скеруванням цієї інформації та проєктів рішень із супровідними документами на офіційну електронну адресу депутатів Ради. Порядок та підстави скликання дистанційних засідань Ради та її робочих органів визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом та Типовим положенням про постійні комісії Львівської обласної ради VIII скликання.
4. На проєкти рішень Ради та інших актів її робочих органів, які вносяться на розгляд дистанційного засідання, не поширюються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", частини третьої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".
5. Порядок проведення дистанційних пленарних засідань Ради на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), розробляє та затверджує голова обласної ради.
6. З метою ідентифікації особи, яка бере участь у засіданні Ради, забезпечення участі в дистанційних засіданнях та особистого голосування депутати Ради, а також запрошені особи надають інформацію про їх номери телефонів та офіційну адресу електронної пошти Ради. Зазначена інформація надається депутатами Ради та запрошеними особами шляхом подання особистої письмової заяви до виконавчого апарату Ради не пізніше як за 24 години до проведення дистанційного засідання.
7. Ризики технічної неможливості участі в режимі дистанційного засідання з причин, що не залежать від програмного забезпечення, та здійснення організаційних заходів, пов’язаних із функціонуванням програмного комплексу, несе депутат, який подав відповідну заяву, або відповідна запрошена особа.
8. Під час дистанційного засідання голосування здійснюється особисто шляхом вибору відповідного поля («за», «проти», «утримався») в спеціальній формі голосування, що створюється стосовно кожного окремого питання. У разі, якщо відсутня технічна можливість забезпечити створення спеціальної форми для голосування, депутати почергово в алфавітному порядку озвучують свій голос - «за», «проти», «утримався».
9. Голова обласної ради повинен забезпечити трансляцію дистанційних пленарних засідань Ради в мережі Інтернет та/або на телебаченні, а також запис дистанційних пленарних засідань обласної ради.
10. Запис дистанційних пленарних засідань долучається до протоколу сесії Ради.
11. Інші особливості проведення дистанційних пленарних засідань Ради визначаються Порядком проведення дистанційних пленарних засідань обласної ради.

Глава 2.2. Порядок проведення І сесії новообраної ради

Стаття 15
Першу сесію новообраної Ради скликає обласна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради в кількості не менше як дві третини депутатів від загального складу Ради.
        
Стаття 16
1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова обласної виборчої комісії.
2. Якщо на сесії зареєструвалася більшість депутатів від загального складу Ради, голова засідання оголошує сесію повноважною та відкриває пленарне засідання.
3. Голова обласної виборчої комісії інформує Раду про підсумки виборів депутатів.
4. Після оголошення підсумків виборів голова обласної виборчої комісії запрошує депутатів до складання присяги.
5. Від імені Ради текст зачитує найстарший за віком депутат Ради, тримаючи руку на Конституції України та Святому Євангелії. Інші депутати вголос повторюють текст присяги.
  Новообрані депутати складають таку присягу:
  "Я, _____________________, приступаючи до виконання повноважень депутата Львівської обласної ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народові, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи та законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, неухильно захищати інтереси територіальних громад Львівської області."
6. Присяга підписується депутатом та зберігається у виконавчому апараті Ради.

Стаття 17
1. Для підготовки проведення І сесії новообраної Ради та подання пропозицій з питань, які передбачається винести на її розгляд, новообрані депутати – представники політичних партій, які ввійшли до складу нової Ради, за участю голови обласної виборчої комісії та керуючого справами обласної ради створюють підготовчу групу.
2. Підготовча група формується пропорційно до отриманих політичною партією депутатських місць у новообраній Раді. Пропозиції кандидатур до складу підготовчої групи подають обласні організації політичних партій. Група обирає голову та секретаря, засідання групи протоколюються, рішення приймаються більшістю від складу групи.
3. За 5 днів до початку І сесії підготовча група подає голові обласної виборчої комісії проєкт порядку денного, обов'язковими питаннями якого повинні бути: обрання голови Львівської обласної ради, заступників голови, утворення постійних комісій Ради та обрання їх членів. Повноваження підготовчої групи закінчуються після завершення роботи І сесії Ради.
4. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості не більше ніж 5 осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання голови обласної ради. З часу обрання голови обласної ради він веде пленарні засідання Ради.
                                                        

Глава 2.3. Чергові, позачергові сесії

Стаття 18
1. Сесії, крім першої, скликає голова обласної ради.
2. У разі немотивованої відмови голови обласної ради або неможливості ним скликати сесію Ради, сесію скликає перший заступник голови обласної ради або заступник голови обласної ради.
 У цьому випадку сесія скликається:
 - якщо голова обласної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради або голови обласної державної адміністрації;
 - якщо голова обласної ради не скликав сесію в строк, установлений статтею 11 Регламенту.
3. Сесія Ради повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради або голови обласної державної адміністрації.
4. У разі якщо голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради або заступник голови обласної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради чи голови обласної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менше як одну третину від загального складу Ради.
5. Сесія Ради скликається для розгляду електронних петицій, що набрали необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для їх розгляду. Положення про електронні петиції в Раді затверджується рішенням Ради з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Стаття 19
1. Чергові сесії скликаються згідно із затвердженим Радою планом проведення сесій.
2. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніше як за 10 днів до чергової сесії шляхом повідомлення в засобах масової інформації або на офіційному вебсайті Ради, у виняткових випадках – не пізніше як за один день до позачергової сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань порядку денного.
3. Виконавчий апарат Ради індивідуально та через засоби масової інформації повідомляє депутатів про час і місце проведення засідань Ради та щодо питань, які пропонуються до порядку денного.

Стаття 20
1. Позачергові сесії Ради скликаються за ініціативою голови обласної ради, не менше як однієї третини депутатів від загального складу Ради, голови обласної державної адміністрації. Вмотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії Ради, підписані ініціаторами, подаються президії Ради із зазначенням питань і, за звичайних обставин, з проєктами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано.
2. Позачергова сесія Ради за звичайних обставин скликається не пізніше як у п'ятиденний термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніше як за один день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Повідомлення про проведення позачергової сесії здійснюється не пізніше ніж за один день, з дотриманням вимог частини третьої статті 19 Регламенту.
3. Під час реєстрації депутатам видаються документи позачергової сесії Ради.
4. У разі запровадження в Україні або на території Львівської області режиму воєнного чи надзвичайного стану, пов’язаного з обмеженням конституційних прав громадян, Рада збирається на позачергову сесію без скликання, у триденний термін після запровадження такого режиму. У цьому разі президія Ради чи виконавчий апарат Ради терміново повідомляють депутатів про місце засідань Ради, якщо вони відбуватимуться не в будівлі Ради, а в іншому приміщенні.

Глава 2.4. Робочі органи сесії

Стаття 21

Лічильна комісія обирається для організації голосувань Ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням електронної системи підрахунку голосів картками.

Стаття 22
Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів на весь період повноважень Ради, у кількості не більше ніж 11 осіб.

Стаття 23

1. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких внесено для голосування. 
2. За підсумками засідання лічильної комісії складається протокол, який підписують усі члени комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів її членів. Засідання лічильної комісії повноважне за умови присутності більше половини її членів від загального складу комісії.
3. Під час голосування без застосування електронної системи підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії

Стаття 24
1. Підготовку питань на розгляд сесії Ради організовує керуючий справами обласної ради.
2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання Ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях Ради та президії Ради.
3. Основою для формування порядку денного сесії є перспективний план роботи та план роботи на рік, які обговорюються на сесії Ради і затверджуються Радою. Перспективний план роботи та план роботи на рік формується на підставі подань депутатів, фракцій, груп, постійних комісій та президії Ради.
4. Не може вважатися перешкодою для розгляду та прийняття рішень Радою відсутність питання, що виноситься на розгляд сесії в документах, визначених у цій частині, а також відсутність затверджених перспективного плану чи плану роботи на рік.
       
Стаття 25
Право ініціювати розгляд питання на сесії Ради мають голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради, депутати, постійні комісії, депутатські фракції, групи, голова обласної державної адміністрації.

Стаття 26
1. Проєкт рішення, що виноситься на розгляд Ради, повинен мати такі реквізити: на бланку рішення Ради в правому верхньому куті слово "Проєкт" із зазначенням автора проєкту рішення; вгорі з лівого боку бланку – назва рішення; нижче – текст проєкту рішення із зазначенням виконавців, терміну виконання, а якщо потрібно – механізм виконання рішення з додатком техніко-економічного обґрунтування та розрахунком економічного ефекту від його прийняття.
2. Проєкт рішення повинен складатись з таких частин:
 - мотивувальної, у якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття цього рішення;
 - резолютивної, у якій конкретно та чітко формулюються заходи щодо рішення, зазначаються виконавці і терміни виконання поставленого завдання;
 - завершальної, у якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за виконанням рішення.
3. До проєкту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, які є невід’ємною складовою проєкту рішення. Ініціатор проєкту рішення разом з проєктом рішення подає пояснювальну записку, а з проєктом рішення про внесення змін до рішення ради – також порівняльну таблицю чинного рішення та його нову редакцію з урахуванням запропонованих змін.
{частину третю статті 26 викладено в новій редакції згідно Рішення № 129 від 27.04.2021}
4. Проєкт рішення повинен мати на звороті погоджувальні підписи (візи) в такому порядку:
 - автора (ініціатора) проєкту;
 - радника-редактора або працівника апарату, до посадових обов’язків якого належить здійснення редагування документів;
 - радника, закріпленого за постійною комісією (за умови, що постійна комісія розглянула на своєму засіданні цей проєкт рішення та прийняла висновки і рекомендації);
 - керівника (ів) структурних підрозділів обласної ради, що здійснюють супровід комісії (й) (за умови, що постійна комісія розглянула на своєму засіданні цей проєкт рішення та прийняла висновки та рекомендації);
 - голови відповідної профільної постійної комісії (або голів кількох комісій, якщо питання стосується компетенції кількох постійних комісій) (за умови, що постійна комісія розглянула на своєму засіданні цей проєкт рішення та прийняла висновки і рекомендації);
 - радника з інформаційних питань або працівника апарату, що відповідає за оприлюднення публічної інформації;
 - начальника юридичного відділу;
 - керуючого справами обласної ради;
 - першого заступника голови обласної ради або заступника голови обласної ради, відповідно до визначених напрямів роботи.
Якщо автором проєкту є депутатська фракція чи група, обов’язковою є віза її керівника. У випадку, коли автором проєкту є обласна державна адміністрація, обов’язковими є візи керівника структурного підрозділу адміністрації - ініціатора; редактора; керівників фінансового (якщо передбачається фінансування) та юридичного структурних підрозділів адміністрації.
5. Віза містить назву посади візувача, розшифрування підпису, дату візування. Візи проставляються на останньому аркуші проєкту рішення, як правило, на зворотньому боці і розміщуються так: зліва – назва посади, справа – підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису – дата візування.
6. Візування проєкту рішення є обов’язковим. Зауваження і пропозиції до проєкту рішення можуть бути викладені на окремих аркушах, які є невід’ємним додатком до рішення.
7. Текст проєкту рішення друкується через півтора міжрядкового інтервалу. З обох боків аркуша залишаються вільні поля. Ліве поле становить 30 мм, праве –10 мм, верхнє – 20 мм і нижнє – 20 мм. Другий і наступні аркуші рішення нумеруються, номери листків проставляються посередині верхнього поля на лицьовому боці аркуша.

Стаття 27
1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення, визначення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проєкту та виконавчий апарат Ради.
У проєкті порядку денного сесії зазначається порядковий номер і дата оприлюднення на офіційному вебсайті Ради первинного проєкту рішення та всіх змін, які до нього вносились. Виконавчий апарат Ради забезпечує отримання кожним депутатом Ради остаточного варіанта проєкту рішення.
2. Готовність до розгляду питання на пленарному засіданні, після розгляду його на засіданні профільної постійної комісії Ради, погоджується з президією Ради і пропонується головою засідання для формування порядку денного.
3. Депутат має право наполягати на винесенні ініційованого ним проєкту рішення на розгляд сесії Ради навіть за наявності негативного висновку чи рекомендації постійної комісії.

Стаття 28
1. Проєкт рішення Ради та його електронна версія, усі матеріали (документи), що стосуються цього рішення, подаються на ім’я голови обласної ради, реєструються у виконавчому апараті Ради не пізніше як за 10 робочих днів до відкриття чергової сесії та оприлюднюються невідкладно, але не пізніше ніж за один робочий день після реєстрації, на офіційному вебсайті Ради в розділі "Пленарні засідання Ради" - "Ініціатива депутата (групи депутатів)" або "Ініціатива виконавчих органів влади".
2. Виконавчий апарат Ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проєктів рішень, що виносяться на розгляд Ради. Зауваження комісій подаються в письмовій формі та зберігаються у виконавчому апараті Ради. Обговорення всіх проєктів рішень у постійних комісіях закінчується за 10 днів до відкриття чергової сесії.
3. Проєкт рішення, який подає депутат (група депутатів) із власної ініціативи, реєструє виконавчий апарат Ради. Виконавчий апарат Ради забезпечує візування ініційованого проєкту рішення у дводенний термін. Завізований проєкт рішення та зауваження до нього (за наявності) оприлюднюються на офіційному вебсайті Ради невідкладно, але не пізніше ніж за два робочих дні та надсилаються депутатам, в порядку передбаченому частиною другою статті 29 Регламенту.
Проєкт рішення як власна ініціатива депутата (групи депутатів) повинен мати погоджувальні підписи (візи):
 - автора (ініціатора) проєкту рішення;
 - радника-редактора або працівника апарату, до посадових обов’язків якого належить здійснення редагування документів;
 - радника комісії, що здійснює супровід комісії депутата;
 - радника з інформаційних питань або працівника апарату, що відповідає за оприлюднення публічної інформації;
 - начальника юридичного відділу;
 - керуючого справами обласної ради.

Стаття 29
1. Проєкти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд Ради, подаються ініціаторами питань на ім’я голови обласної ради, реєструються у виконавчому апараті Ради не пізніше як за 10 робочих днів до відкриття чергової сесії та оприлюднюються невідкладно, але не пізніше ніж за один робочий день після реєстрації на офіційному вебсайті Ради в розділі "Пленарні засідання" - "Проєкти рішень".
2. Виконавчий апарат Ради забезпечує отримання кожним депутатом Ради проєктів рішень та інших матеріалів, необхідних для проведення сесії, не пізніше як за 7 днів до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках (позачергова сесія) – у день її відкриття, шляхом надсилання матеріалів в електронній формі на електронні адреси депутатів.

Стаття 29-1
Проєкт рішення, що оприлюднений на офіційному вебсайті Ради більше 90 днів, завізований в установленому порядку, але не внесений на розгляд сесії Ради, вноситься до порядку денного наступної чергової сесії в обов’язковому порядку.

Стаття 30
Узагальнені виконавчим апаратом Ради пропозиції, зауваження до проєктів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій Ради.

Стаття 31
Друкування й тиражування проєктів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

Глава 2.6. Порядок денний сесії

Стаття 32
1. Порядок денний чергової сесії Ради містить питання, які виносяться на розгляд пленарного засідання Ради.
2. До проєкту порядку денного чергової сесії регулярно відповідно до чинного законодавства, вносяться питання звітів постійних комісій Ради, керівників органів, які Рада створює, обирає, призначає; питання звітів обласної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, обласного бюджету; питання виконання рішень Ради та виконання повноважень, делегованих обласній державній адміністрації Радою.
3. Проєкт порядку денного сесії Ради готується президією Ради, доводиться до відома депутатів та оприлюднюється на офіційному вебсайті Ради не пізніше як за 7 календарних днів до відкриття чергової сесії.
     
Стаття 33
1. Президія Ради організовує попередній розгляд питань у термін, визначений частиною третьою статті 32 Регламенту. До порядку денного президії вносяться лише ті питання, проєкти рішення з яких підготовлені та завізовані відповідно до статті 26 Регламенту.
2. Відповідні постійні комісії Ради подають на розгляд президії Ради свої висновки та рекомендації щодо доцільності внесення чи невнесення до порядку денного сесії закріплених за ними питань.
3. До порядку денного сесії президія Ради вносить лише ті питання, проєкти рішень з яких підготовлені та завізовані відповідно до вимог Регламенту, зареєстровані у виконавчому апараті Ради не менше як за 10 робочих днів до відкриття чергової сесії та оприлюднені на офіційному вебсайті Ради.
4. Пропозиції до порядку денного сесії, зареєстровані менше як за 10 робочих днів до відкриття чергової сесії, можуть бути внесені до порядку денного наступної чергової сесії.
5. Президія Ради формує черговість питань проєкту порядку денного сесії Ради, виходячи з пріоритетних напрямів роботи Ради. Пріоритетними напрямами роботи Ради є:
 - сприяння в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, у межах повноважень;
 - затвердження обласного бюджету Львівської області, внесення змін до нього та заслуховування звітів про його виконання;
 - затвердження програми соціального-економічного розвитку Львівської області, внесення змін до неї та заслуховування звітів про її виконання;
 - затвердження обласних цільових програм, внесення змін до них та заслуховування звітів про їх виконання;
 - вирішення кадрових питань, що належать до компетенції Ради;
 - вирішення питань управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад Львівської області;
 - управління об'єктами спільної власності територіальних громад Львівської області;
 - вирішення питань, що стосуються використання природних ресурсів;
 - прийняття рішень стосовно користування мисливськими угіддями;
 - вирішення питань щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду;
 - прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;
 - вирішення питань, що стосуються делегованих місцевій державній адміністрації повноважень Ради;
 - прийняття рішень стосовно питань внутрішньої діяльності Ради та з питань депутатської діяльності;
 - вирішення інших питань соціально-економічного розвитку Львівської області, у тому числі питань, що стосуються інфраструктури, охорони здоров'я, освіти, промисловості, транспорту, зв'язку, молодіжної політики, спорту.    

Стаття 34
1. Проєкт порядку денного, сформований у спосіб, визначений частиною п’ятою статті 33 Регламенту, на I пленарному засіданні сесія Ради приймає за основу більшістю депутатів від загального складу Ради.
2. Питання "Про депутатські запити" заслуховується на початку кожного пленарного засідання, а питання "Про заяви Львівської обласної ради" і "Про звернення Львівської обласної ради" наприкінці пленарного засідання.  
Якщо питання порядку денного "Про заяви Львівської обласної ради" та/або "Про звернення Львівської обласної ради" містить більше ніж одну пропозицію, голова засідання ставить відповідний проєкт рішення на голосування за основу. Після взяття більшістю депутатів Ради проєкту рішення за основу, голова засідання ставить кожну пропозицію цього питання порядку денного на обговорення почергово. За результатами обговорення пропозиції депутати Ради голосують за кожну пропозицію проєкту рішення. Після обговорення та голосування кожної пропозиції голова засідання ставить питання "Про заяви Львівської обласної ради" та/або "Про звернення Львівської обласної ради", яке містить усі проголосовані та підтримані пропозиції, для голосування в цілому. Проєкт рішення вважається підтриманим в цілому, якщо за результатами голосування він набрав більшість голосів від складу Ради.
3. Рада кожного пленарного засідання заслуховує питання “Про внесення змін до обласних програм та показників обласного бюджету”.
4. Пропозиції щодо проєктів рішень для розгляду Радою, згідно із частиною третьою цієї статті, повинні бути обов'язково розглянуті профільною постійною комісією Ради.
5. За необхідності розгляду Радою проєкту рішення, щодо якого відсутній висновок профільної постійної комісії Ради, голова засідання дає доручення провести засідання комісії негайно та оголошує для цього перерву. За результатами такого засідання постійної комісії голова постійної комісії інформує Раду про висновки з ініційованого питання.
6. До проєкту порядку денного додатково можуть бути внесені виключно питання, проєкти рішень з яких завізовані відповідно до вимог Регламенту, зареєстровані у виконавчому апараті Ради не пізніше як за 10 робочих днів до відкриття чергової сесії та оприлюднені на офіційному вебсайті Ради. Обговорення з приводу внесення питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою (до хвилини на виступ). Під час внесення до порядку денного питання депутат зобов’язаний назвати дату реєстрації та номер, за яким оприлюднений проєкт рішення на офіційному вебсайті Ради.
7. Рішення про внесення додаткових питань до взятого за основу порядку денного сесії приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.
8. Рішення про вилучення питання з порядку денного сесії, взятого за основу, ухвалюється більшістю депутатів від загального складу Ради.

Стаття 35
1. Проєкт порядку денного сесії обговорюють послідовно за пунктами і затверджують в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.
2. Питання порядку денного сесії Ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж у ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням Ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови профільної постійної комісії.
3. Рішення про внесення до затвердженого в цілому порядку денного додаткових питань приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради. При цьому проєкти рішень з питань, які планується внести до затвердженого в цілому порядку денного сесії, повинні мати висновки профільної постійної комісії та відповідати вимогам частини третьої статті 33 Регламенту, за винятком звернень та заяв Ради.
4. Для розгляду питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи вилучення питань із затвердженого в цілому порядку денного сесія приймає відповідне рішення більшістю депутатів від загального складу Ради.
5. Сесія не може бути завершеною, якщо Рада не визначилася щодо всіх питань порядку денного.
        
Стаття 36
До порядку денного кожного останнього пленарного засідання кожного календарного року вноситься, без голосування, питання “Про участь депутатів у роботі Ради та її органах за минулий рік”, розгляд здійснюється згідно з Регламентом.

Глава 2.7. Пленарні засідання

Стаття 37
1. Пленарним засіданням вважається засідання Ради, яке проводиться з дотриманням вимог статей 13 і 14 Регламенту.
2. Виключно на пленарних засіданнях Ради вирішуються такі питання:
 1) обрання голови обласної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради, звільнення їх з посади;
 2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій Ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;
 3) утворення президії (колегії) Ради, затвердження положення про неї;
 4) затвердження, за пропозицією голови обласної ради, структури виконавчого апарату Ради, його чисельності, встановленої відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання Ради;
 5) затвердження регламенту Ради;
 6) затвердження плану роботи Ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", заслуховування звіту про його виконання;
 7) заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації Ради, призначення і звільнення їх керівників;
 8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які Рада утворює, обирає та призначає;
 9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень щодо них;
 10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата Ради в порядку, встановленому законодавством;
 11) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;
 12) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;
 13) затвердження відповідно до закону положення про зміст, опис та порядок використання символіки області;
 14) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;
 15) укладення та схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;
 16) прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об’єднання;
 17) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;
 18) розгляд прогнозу обласного бюджету, затвердження обласного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про його виконання;
 19) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами;
 20) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, під заставу об’єктів комунальної власності або прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності, у тому числі на умовах концесії, що забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні Ради, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку;
 21) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні Ради; призначення і звільнення їх керівників, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України "Про культуру";
 22) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
 23) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів обласного значення, а також про скасування такого дозволу;
 24) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
 25) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;
 26) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;
 27) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;
 28) прийняття рішень щодо делегування обласній державній адміністрації окремих повноважень Ради;
 29) заслуховування звітів голови обласної державної адміністрації, його/її заступників, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень Ради із зазначених питань, а також про здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй Радою повноважень;
 30) прийняття рішення про недовіру голові обласної державної адміністрації;
 31) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження Ради та її органів;
 32) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови обласної державної адміністрації;
 33) надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Ради, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;
 34) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата Ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата Ради;
 35) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території області;
 36) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює Рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств;
 37) прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;
 38) прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом;
 39) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України.
3. Рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами й нормативно-правовими актами.
4. На пленарних засіданнях Рада приймає "звернення" та "заяви" більшістю голосів від загального складу Ради.
                  
Стаття 38
1. Сесія Ради розпочинається з пленарного засідання.
2. Ранкові пленарні засідання відбуваються з 10.00 до 13.00, вечірні засідання – з 14.00 до 18.00. Після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин.
3. На початку ранкового засідання (без внесення цього питання до порядку денного) відводиться до 45 хвилин для стислих (до трьох хвилин) виступів депутатів, оголошення заяв, повідомлень. При цьому обговорення не проводиться. Після завершення встановленого часу, гарантоване право на виступ чи оголошення заяв і повідомлень має один представник від політичних фракцій, груп, члени яких ще не виступали.
4. У час пленарної роботи сесії відводиться не більше двох годин для обговорення питань (у тому числі і заздалегідь визначених), які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії (“Різне”); при цьому рішення з обговорюваних питань у зазначений час Радою не ухвалюються. Такі обговорення проводяться, якщо на засіданні є присутніми більше половини депутатів від загального складу Ради. Час для таких обговорень відводиться після розгляду питань порядку денного.
5. Пленарне засідання може бути продовженим понад визначений робочий час, у тому числі із скасуванням перерв, визначених частиною другою цієї статті, про що ухвалюється рішення більшістю голосів від складу Ради.
6. Голова засідання робить оголошення про перерву в роботі та початок наступного пленарного засідання. У разі неможливості визначення дати проведення наступного пленарного засідання, за дорученням голови обласної ради, виконавчий апарат Ради забезпечує повідомлення про дату та час початку такого засідання впродовж 5 робочих днів.
7. Сесія Ради завершує роботу після розгляду всіх питань порядку денного.

Глава 2.8. Ведення пленарних засідань

Стаття 39
Засідання Ради проводяться згідно з порядком, передбаченим Регламентом.

Стаття 40
Рішення Ради (крім процедурних) ухвалюються лише з питань, внесених до порядку денного засідання Ради, за винятком випадків, передбачених  Регламентом. У разі порушення цієї вимоги ухвалене рішення є недійсним.

Стаття 41
1. Засідання Ради відкриває, веде і закриває голова обласної ради.
2. У випадках, передбачених статтею 18 Регламенту, ці функції може здійснювати перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради або за рішенням Ради – один із депутатів Ради.
3. Під час розгляду питання щодо особи голови засідання, голова засідання звільняє відведене для нього місце в президії, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній у частині другій цієї статті.
        
Стаття 42
Голова засідання на пленарному засіданні Ради:
 - відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні Ради;
 - повідомляє про результати реєстрації депутатів та про кількість депутатів, відсутніх на засіданні з поважних причин, повідомляє про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і викликом;
 - вносить на обговорення проєкти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
 - організовує розгляд питань порядку денного;
 - оголошує списки осіб, які записалися для виступу;
 - надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;
 - ставить запитання;
 - почергово ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;
 - створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
 - проводить голосування, оголошує його результати;
 - забезпечує дотримання Регламенту всіма присутніми на засіданні;
 - робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
 - оголошує записки, які надійшли на його/її ім'я;
 - інформує про завершення часу, відведеного для виступу, та вживає заходів, визначених Регламентом, щодо припинення виступів промовців понад відведений для цього час;
 - вживає заходів для дотримання порядку на засіданні;
 - позбавляє права виступу особу, яка без дозволу голови засідання взяла слово;
 - позбавляє права виступу особу, яка попередньо не зареєструвалася;
 - здійснює інші повноваження, визначені в Регламенті.
        
Стаття 43
Голова засідання не коментує і не дає оцінок виступам депутатів, крім випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 44
1. Голова засідання має право першочергово вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань подаються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.
2. Голова засідання має право першочергово вносити ті пропозиції до проєкту рішення (з питання, що обговорюється), які були розглянуті постійною депутатською комісією.

Стаття 45
1. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим і голова засідання не може організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву на 30 хвилин.
2. Якщо ж і після перерви в сесійній залі панує атмосфера, яка перешкоджає проведенню пленарного засідання, голова засідання оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного пленарного засідання.

Стаття 46
1. Перехід до розгляду питання порядку денного оголошує голова засідання; він може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання.
2. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це Рада ухвалює без обговорення.

Стаття 47
На засіданні Ради промовцеві забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений регламентом час або висловлюватися з необговорюваного питання.
        
Стаття 48
Голова засідання на вимогу депутатів проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні, за допомогою електронної системи голосування, а в разі її несправності – з допомогою лічильної комісії.

Глава 2.9. Організація розгляду питання

Стаття 49
Питання порядку денного сесії Ради розглядаються за стандартною, повною та скороченою процедурами, особливості застосування яких встановлені Регламентом.

Стаття 50
1. Питання порядку денного сесії Ради розглядаються за стандартною процедурою, за винятком випадків, установлених статтями 51, 52 Регламенту.
2. Стандартна процедура розгляду питань порядку денного сесії ради містить такі етапи:
 - доповідь ініціатора розгляду питання або, за його дорученням, уповноваженого представника – до 6 хв;
 - співдоповідь голови профільної постійної комісії – до 3 хв;
 - запитання від депутатів – до 2 хв;
 - виступ в обговоренні по одному депутатові від кожної фракції – до 2 хв;
 - виступи депутатів в обговоренні – до 2 хв;
 - голосування за проєкт рішення за основу;
 - виступи з мотивів голосування по одному депутатові від фракції – до 2 хв;
 - виступи депутатів з пропозиціями до проголосованого за основу проєкту рішення – до 2 хв;
 - голосування щодо пропозиції депутатів;
 - голосування в цілому. 
{частину другу статті 50 викладено в новій редакції згідно Рішення № 129 від 27.04.2021}

Стаття 51
1. Повна процедура розгляду питання порядку денного сесії Ради передбачає:
 - доповідь ініціатора розгляду питання або, за його дорученням, уповноваженого представника  – до 16 хв;
 - співдоповідь голови профільної постійної комісії  – до 6 хв;
 - запитання від депутатів – до 2 хв;
 - виступ голови або уповноваженого представника фракції – до 3 хв;
 - виступ депутатів в обговоренні – до 2 хв;
 - голосування за проєкт рішення за основу;
 - виступи депутатів з пропозиціями до проголосованого за основу проєкту рішення  – до 2 хв;
 - виступи з мотивів голосування, що стосуються виключно пропозицій до проголосованого за основу проєкту рішення – до 2 хв;
 - голосування щодо пропозицій депутатів;
 - виступ із заключним словом на вимогу ініціатора рішення – до 2 хв;
 - голосування в цілому.
2. Повна процедура застосовується при розгляді звіту голови обласної ради; голови обласної державної адміністрації; питань щодо затвердження обласного бюджету та внесення змін до нього; затвердження та/або внесення змін до обласних програм; питань про заслуховування звітів щодо виконання обласного бюджету та обласних програм; питань про приватизацію майна, що належить до спільної власності територіальних громад Львівської області.
3. Розгляд питань, не передбачених частиною другою цієї статті, за повною процедурою можливий за умови прийняття відповідного рішення більшістю від загального складу Ради.
4. Якщо список тих, хто бажає виступити, вичерпано, а також у випадку завершення визначеного для обговорення часу, голова засідання оголошує припинення обговорення або ставить на голосування питання про продовження його обговорення.
                 
Стаття 52
1. Рішення Ради з розгляду будь-якого питання порядку денного може ухвалюватися, на пропозицію голови засідання або депутатів, за скороченою процедурою без обговорення, за винятком питань, розгляд яких відбувається виключно за повною процедурою.
2. У разі відсутності зауважень депутатів щодо застосування скороченої процедури, на початку розгляду будь-якого питання порядку денного голова засідання ставить проєкт рішення на голосування за скороченою процедурою без обговорення в цілому.
3. У такому випадку ухвалюється спочатку пропозиція щодо розгляду питання порядку денного за скороченою процедурою без обговорення, більшістю голосів від загального складу Ради. У разі наявності заперечень щодо розгляду питання порядку денного за скороченою процедурою, розгляд питання відбувається в порядку, визначеному статтею 50 Регламенту.
4. Після ухвалення пропозиції про скорочену процедуру розгляду питання, голова засідання вносить пропозицію підтримати проєкт рішення порядку денного, розгляд якого ухвалено розглядати за скороченою процедурою, без обговорення в цілому. При  цьому, перед проведенням голосування в цілому, голова засідання озвучує лише назву питання порядку денного, його порядковий та реєстраційний номери, а також коротку характеристику проєкту рішення.

Стаття 53
Тексти виступів депутатів, які записалися на виступ, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів, додаються до протоколу засідання, якщо вони подаються до виконавчого апарату Ради відразу ж після закриття засідання.
        
Стаття 54
1. На прохання депутата або за дорученням голови засідання час для виступу на засіданні може бути збільшений та/або продовжений, якщо за це проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.
2. Якщо час виступу промовця, передбачений Регламентом, вичерпаний, то після двох попереджувальних сигналів голова засідання вимикає мікрофон.

Стаття 55
1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні Ради. Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів у тому, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, то після скороченого обговорення рішення про це ухвалюється однією третиною голосів депутатів від загального складу Ради.
2. Рішення Ради з процедурних питань ухвалюються відкритим голосуванням однією третиною голосів депутатів від загального складу Ради і заносяться до протоколу пленарного засідання.
3. Для цілей Регламенту процедурними питаннями можуть вважатися (невиключно) питання:
 ­ про обрання процедури обговорення питання порядку денного;
 - про вирішення питання щодо оголошення перерви в розгляді питань порядку денного;
 - про проведення додаткової реєстрації;
 - про зміну черговості виступів.
 - про вирішення питання про надання слова особам, запрошеним для участі в роботі Ради;
 - інші питання, визнані процедурними в порядку, передбаченому частиною першої цієї статті.

Стаття 55-1
1. Під час обговорення проєкту рішення депутат Ради може з дозволу голови засідання виступити з процедури розгляду питання та з мотивів голосування за проєкт рішення. Тривалість таких виступів не може перевищувати 2 хвилини.
2. Виступ з процедури стосується лише пропозицій і зауважень депутатів щодо порядку чи процедури прийняття рішення Радою з обговорюваного питання.
3. Виступ з мотивів голосування можливий лише для висловлення оцінки пропозицій депутатів під час розгляду питання порядку денного.
4. Голова засідання вправі зупинити промовця, якщо тривалість виступу з процедури розгляду питання чи мотивів голосування перевищує час, установлений частиною першою цієї статті, а також якщо промовець відхиляється від предмету виступу, визначеного частинами другою та третьою цієї статті.

Стаття 56
З одного і того ж питання депутат має право на один виступ в обговоренні і може поставити доповідачеві одне запитання. Право на повторний виступ мають голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради, голови постійних комісій, голови або уповноважені представники депутатських фракцій, груп.

Стаття 57
1. Промовцям на пленарних засіданнях Ради надається час для виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
2. Якщо промовець повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, голова засідання може звернутись до нього з проханням скоротити час або завершити виступ.

Стаття 58
Голові обласної державної адміністрації та заступникам голови обласної державної адміністрації, головам районних рад, сільським, селищним та міським головам може бути надане право брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується їхньої діяльності або обговорюваного проєкту рішення.

Стаття 59
Після припинення обговорення питання або після завершення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може продовжуватися лише за рішенням Ради.

Стаття 60
Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюються коротко і чітко. Голова засідання надає слово для запитань на засадах рівності.

Стаття 61
1. Розгляд одного питання порядку денного без ухвалення рішення з нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається з початку.
2. У випадку, якщо проєкт рішення Ради не набрав необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому, голова засідання або депутати можуть поставити питання про повернення до розгляду такого проєкту рішення на цьому ж пленарному засіданні. Рішення про повернення до розгляду цього проєкту рішення ухвалюється більшістю голосів від складу Ради. За результатами голосування про повернення до розгляду розгляд проєкту рішення відбувається за скороченою процедурою та проводиться повторне голосування відповідно до статті 52 Регламенту.
3. Питання про повернення до розгляду проєкту рішення, який не набрав необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому, ставиться на голосування з дотриманням зазначеної вище процедури лише один раз на пленарне засідання.

Стаття 62
1. Якщо питання про повернення до розгляду проєкту рішення, в порядку, визначеному статтею 61 Регламенту, не набрало необхідної кількості голосів депутатів Ради, його повторне внесення на розгляд на цьому ж пленарному засіданні можливе лише за умови збору підписів депутатів, кількість яких становить дві третини від загального складу Ради.
2. За результатами збору підписів про повторне внесення питання про повернення до розгляду проєкту рішення, що не набрав необхідної кількості голосів депутатів Ради, відбувається його розгляд за скороченою процедурою та проводиться повторне голосування відповідно до статті 52 Регламенту.
3. Пропозиція про повторне внесення питання про повернення до розгляду проєкту рішення, що не набрала необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому, ставиться на голосування з дотриманням зазначеної вище процедури лише один раз на пленарне засідання.
4. Не допускається зміна назви проєкту рішення, який не набрав необхідної кількості голосів депутатів для внесення його на повторне голосування.
5. Якщо за результатами голосування проєкт рішення, у тому числі за повторним розглядом, передбаченим статтями 61, 62 Регламенту, не набрав необхідної кількості голосів депутатів Ради, такий проєкт рішення повертається ініціаторам для доопрацювання і може бути повторно винесений на чергові сесії Ради.
6. У разі, якщо від ініціатора проєкту рішення, що не набрало достатньої кількості голосів не надходило звернення про його повторний розгляд за результатом доопрацювання, такий проєкт рішення не вноситься на розгляд сесії Ради.

Стаття 63
1. Під час обговорення будь-якого питання, але до моменту початку голосування, депутат може внести вмотивовану пропозицію про перерву у розгляді цього питання, перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з цього питання. Пропозиція щодо оголошення перерви у розгляді питання ухвалюється однією третиною голосів від загального складу Ради і ставиться на голосування без обговорення. Пропозиції щодо перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з розгляду питання, з дотриманням вимог, передбачених статтею 7  Регламенту,  ухвалюється більшістю голосів від загального складу Ради.
2. Перерва у розгляді питання, ухвалена на пропозицію депутата відповідно до частини першої цієї статті, не може тривати більше ніж 10 хв. Під час розгляду будь-якого питання можливе ухвалення рішення лише про дві такі перерви. Після проведення голосування за основу будь-якого проєкту рішення оголошення про перерву не допускається.
3. Записи на виступ проводяться за допомогою електронної системи голосування або, в разі виходу її з ладу, шляхом подання голові засідання відповідного письмового прохання. Голова засідання надає слово  за списком та в окремому порядку – на вимогу депутатських фракцій, груп.

Стаття 64
На підставі вмотивованого звернення уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій, груп та голів постійних комісій голова засідання повинен оголосити перерву до 15 хвилин. Такі перерви надаються лише перед розглядом питання порядку денного. Ухвалення рішення про перерву у випадку, коли почався розгляд будь-якого питання порядку денного, відбувається лише відповідно до частин першої та другої статті 63 Регламенту.

Глава 2.10. Рішення обласної Ради

Стаття 65
1. Рішення Ради з будь-яких питань ухвалюються на пленарному засіданні після їх обговорення.
2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.
3. Зауваження, поправки, доповнення до проєкту рішення подаються голові засідання письмово або озвучуються усно з внесенням до протоколу засідання, у тому числі і під час обговорення. Подані поправки та доповнення до проєкту рішення ставляться на голосування.
4. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Таке процедурне питання заноситься до протоколу пленарного засідання.

Стаття 66
Рішення Ради вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством та Регламентом.

Стаття 67
1. Після завершення обговорення питання голова засідання оголошує про перехід до голосування з цього питання.
2. Початок голосування голова засідання погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для ухвалення рішення, а також вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги закону, Регламенту або надійшли пропозиції від депутатів.
3. За умови відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проєкту рішення, оголошується голосування за прийняття рішення в цілому.
4. Якщо до проєкту рішення або його окремих пунктів є пропозиції, доповнення, уточнення, голосування проводиться за пунктами цього рішення з урахуванням вимог глави 2.13 цього Регламенту. При цьому голосується про взяття проєкту рішення за основу, а за прийняття пропозицій, доповнень і уточнень голосується в порядку їх надходження. Після цього голосується за прийняття проєкту рішення в цілому.
5. У випадку, коли рішення неможливо ухвалити у зв’язку з розбіжністю пропозицій чи їх великою кількістю, Рада може ухвалити рішення про перенесення розгляду питання на наступне пленарне засідання.

Стаття 68
1. Після оголошення голови засідання про початок голосування ніхто не може перервати голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
2. На підставі вмотивованої пропозиції лічильної комісії Рада може ухвалити рішення про повторне голосування.

Стаття 69 
1. Рада ухвалює рішення відкритим (поіменним) або таємним голосуванням.
2. Відкрите (поіменне) голосування проводиться зі всіх питань, які виносяться на голосування, окрім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті.
3. Відкрите (поіменне) голосування здійснюється за допомогою електронної системи голосування "Віче", а в разі її несправності – шляхом підняття депутатами рук і підрахунку голосів лічильною комісією. Результати голосування оприлюднюються в сесійній залі за допомогою електронної системи голосування у вигляді загальної кількості голосів, поданих "за", "проти" і "утрималися" (у разі несправності електронної системи голосування – шляхом оголошення голови лічильної комісії).
4. Відкрите (поіменне) голосування може проводитись і шляхом персонального озвучення своєї позиції кожним депутатом шляхом зачитування  головою засідання прізвищ депутатів, якщо така пропозиція підтримана не менше ніж однією третиною депутатів від загального складу Ради.
5. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю голосів від загального складу Ради.
Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:
 - обрання голови обласної ради, заступників голови обласної ради та звільнення їх з посади;
 - ухвалення рішення про недовіру голові обласної державної адміністрації;
 - подання до Кабінету Міністрів України та Президента України пропозицій щодо голови обласної державної адміністрації.
Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування.
6. Бюлетені для таємного голосування з питань, які поставлені на голосування, виготовляються в необхідній кількості під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета таємного голосування. За пропозицією голови засідання питання щодо затвердження форми бюлетеня для таємного голосування може бути внесене на розгляд сесії Ради.
7. У бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури або питання, схвалені Радою. Цей список голова засідання передає лічильній комісії. Кандидати на посаду, з дотриманням черговості подання їх кандидатур, мають право виступити на пленарному засіданні з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності.
8. Час, місце та порядок проведення голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщення чи окремо стоячої відгородженої трибуни) для таємного голосування, опломбовує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.
9. Кожному депутатові, після подання ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня,  лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін (приміщення чи окремо стоячої відгородженої трибуни) для таємного голосування.
10. Голосування проводиться шляхом проставлення позначки (+, v чи ін.) у квадраті навпроти варіанта, за який голосує депутат. У бюлетені для таємного голосування депутат проставляє тільки одну позначку. Бюлетень опускається в скриньку, яка повинна бути біля кабіни (приміщення чи окремо стоячої  відгородженої трибуни) для таємного голосування.
11. Після завершення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Під час підрахунку голосів і встановлення результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.
12. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка або ті, на яких не зроблено жодної чи зроблено більше однієї позначки. Додатково вписані в бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються.
Якщо після голосування лічильна комісія встановить, що виявлені порушення суттєво вплинули на результати голосування, підсумки голосування анулюються.
13. Голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування отримали не менше як половина депутатів від загального складу Ради. У разі, коли бюлетені для таємного голосування отримали менше половини депутатів, проводиться повторне голосування.
14. Кандидат вважається обраним, а  інше рішення, відповідно до частини п’ятої цієї статті, – ухваленим, якщо в результаті таємного голосування за кандидата чи рішення проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.
15. Якщо при першому голосуванні жоден кандидат не отримав більшості голосів від загального складу Ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури, або щодо двох кандидатур, які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.
16. Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат, стосовно нього проводиться повторне голосування.
17. У разі, коли жоден кандидат і після повторного голосування не отримав більшості голосів від загального складу Ради, проводяться повторні вибори. Якщо при таємному голосуванні про недовіру голові обласної державної адміністрації, звільнення голови обласної ради і заступників голови обласної ради, а також з інших питань не отримано необхідної кількості голосів від загального складу Ради, то повторне голосування під час цього пленарного засідання не проводиться.
18. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, ця особа викладає власну думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.
19. Голова лічильної комісії інформує Раду про результати таємного голосування. При цьому рішення про затвердження результатів таємного голосування Рада не ухвалює.
20. У разі виявлення лічильною комісією порушень порядку голосування, про виявлені порушення лічильна комісія доповідає Раді, яка ухвалює рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення нових виборів).
21. Результати відкритого (поіменного) голосування з усіх питань, які виносяться на голосування, окрім випадків, передбачених частиною 4 цієї статті, оприлюднюються на офіційному вебсайті Ради невідкладно, але не пізніше наступного дня після завершення пленарного засідання Ради, за наявності технічних можливостей.

Стаття 70
Рада не може ухвалювати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам, угодам та  Регламенту.

Стаття 71
Рада може визнати рішення таким, що втратило чинність, з дотриманням процедури, встановленої цим Регламентом, у випадку, коли за це проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

Стаття 72
Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності від моменту їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх у дію.
Рішення Ради – ненормативні акти, у тому числі акти індивідуальної дії набирають чинності з моменту їх прийняття на пленарному засіданні Ради. 

Стаття 73
1. Тексти прийнятих Радою рішень оформляються виконавчим апаратом Ради та їх авторами.
Оригінал рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи) в такому порядку:
 - автора (ініціатора) проєкту;
 - радника-редактора або працівника апарату, до посадових обов’язків якого належить здійснення редагування документів;
 - радника з питань роботи з постійними комісіями (який оформляв цей проєкт рішення);
 - керівника (ів) структурних підрозділів обласної ради, що здійснюють супровід комісії (й);
 - голови профільної постійної комісії (або голів кількох комісій, якщо питання стосується компетенції кількох постійних комісій);
 - радника з інформаційних питань або працівника апарату, що відповідає за оприлюднення публічної інформації;
 -  радника, що забезпечує протоколювання пленарного засідання;
 - начальника юридичного відділу;
 - керуючого справами обласної ради;
 - першого заступника голови обласної ради або заступника голови обласної ради, згідно із визначеними напрямами роботи.
Якщо автором проєкту є депутатська фракція чи група, то обов’язково потрібна віза її керівника. У випадку, коли автором проєкту є обласна державна адміністрація, обов’язковими є віза керівника структурного підрозділу адміністрації - ініціатора.
2. Текст рішення, прийнятий Радою, візується на звороті першого аркуша рішення. Якщо текст рішення завізовано із зауваженнями, то їх подають на підпис разом із текстом рішення.
3. Віза містить назву посади візувача та розшифрування підпису. Візи розміщуються так: зліва – назва посади, справа – підпис і розшифрування підпису.
4. Тексти прийнятих рішень оформляються невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів від дня їх прийняття та подаються керуючим справами обласної ради на підпис голові засідання.
Рішення Ради про порядок денний сесії оформляється після завершення останнього пленарного засідання цієї сесії, з урахуванням усіх змін до порядку денного, що були прийняті на пленарних засіданнях сесії.
5. Кожному рішенню Ради радник, що забезпечує протоколювання пленарного засідання, присвоює порядковий номер із зазначенням дати його прийняття. Нумерація рішень починається з початком кожного скликання Ради.
6. Голова засідання повинен підписати ухвалені Радою і належно оформлені рішення невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів від дня їх прийняття.

Стаття 74
1. Підписане рішення є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті Ради. Всі інші примірники є копіями.
2. Рішення оприлюднюються на офіційному вебсайті Ради невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів від дня їх прийняття.
3. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналові рішення, іншого акта Ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше трьох днів від дня виявлення невідповідності.

Стаття 74-1
Рішення Ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, коли рішення приймаються шляхом таємного голосування. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Усі результати поіменних голосувань розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку на офіційному вебсайті Ради. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Ради.

Глава 2.11. Порядок розгляду питань, пов’язаних із прийняттям обласного бюджету Львівської області та контролем за його виконанням

Стаття 75
Відповідно до наданих чинним бюджетним законодавством повноважень, департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації (далі – департамент фінансів) організовує і координує роботу всіх учасників бюджетного процесу з формування проєкту обласного бюджету Львівської області на наступний бюджетний період.
На всіх етапах складання обласного бюджету (далі – обласний бюджет) департамент фінансів співпрацює з відповідними профільними постійними комісіями Ради.

Стаття 76
Проєкт рішення про обласний бюджет на наступний бюджетний період, розроблений департаментом фінансів, з усіма необхідними матеріалами до нього, подається у виконавчий апарат Ради для обговорення в постійних комісіях не пізніше як за 30 календарних днів до його розгляду на пленарному засіданні Ради.
Постійні комісії Ради на спільних засіданнях протягом трьох днів обговорюють сформований проєкт обласного бюджету на наступний рік, вносять зауваження та пропозиції і подають до постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Стаття 77
1. Засідання постійних комісій з питання формування обласного бюджету відбувається в присутності директора департаменту фінансів і представників постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
2. Постійні комісії Ради призначають доповідачів для участі в роботі постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку і передають свої поправки разом з окремою думкою членів комісії до проєкту обласного бюджету в постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Поправки до грошової частини обласного бюджету Львівської області повинні бути збалансованими і лише такого змісту:
 скоротити статтю видатків (доходів);
 вилучити --- « -----;
 збільшити --- « -----;
 додати нову --- « ----;
3. Якщо постійна комісія або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на ту ж саму суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. У разі недотримання цих вимог поправка до розгляду не приймається.

Стаття 78
Постійна комісія Ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку на спільних засіданнях з іншими постійними комісіями розглядає запропонований проєкт обласного бюджету та узагальнює пропозиції і поправки.

Стаття 79
На засіданні постійної комісії Ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку обговорюються всі пропозиції і поправки до обласного бюджету:
 - якщо метою поправки є збільшення статті доходу або зменшення статті видатків, то обговорюється і голосується текст поправки;
 - якщо метою поправки є зменшення статті доходу, то спочатку обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки варіанти відповідного зменшення видатків або збільшення доходів за рахунок інших джерел (допоміжні пропозиції). У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки;
 - якщо метою поправки є збільшення видатків, то спочатку обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки варіанти відповідного збільшення доходів або зменшення видатків за іншими статтями (допоміжні пропозиції). У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки.

Стаття 80
1. Департамент фінансів враховує пропозиції і поправки, підтримані постійною комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, та подає узагальнений проєкт обласного бюджету у виконавчий апарат Ради не пізніше як за 6 днів до його розгляду на пленарному засіданні.
2. Пленарне засідання, на якому планується розгляд обласного бюджету, призначається після затвердження закону про державний бюджет України на наступний рік. Граничний термін затвердження проєкту обласного бюджету – два тижні після офіційного опублікування закону про державний бюджет України на наступний рік.

Стаття 81
1. Проєкт рішення про обласний бюджет Львівської області на наступний бюджетний період розглядається на пленарному засіданні сесії відповідно до вимог Регламенту та Бюджетного кодексу України.
2. На пленарному засіданні Ради з розгляду проєкту обласного бюджету доповідає директор департаменту фінансів. Зі співдоповіддю виступає голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
3. Після обговорення проєкту рішення про обласний бюджет у порядку, визначеному Регламентом, рішення підлягає голосуванню в цілому.


 Стаття 82
1. Квартальний та річний звіти про виконання обласного бюджету Львівської області з усіма необхідними матеріалами до нього департамент фінансів подає у виконавчий апарат Ради у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду.
2. Перевірка звіту про виконання обласного бюджету за звітний рік здійснюється постійною комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Ради, після чого Рада, не пізніше 30 днів, затверджує такий звіт на сесії або приймає інше рішення з цього приводу.
3. Рада затверджує звіт про виконання обласного бюджету за відповідний бюджетний рік або ухвалює інше рішення з цього питання.
4. На розгляд пленарного засідання Ради не виносяться пропозиції щодо внесення змін до проєкту обласного бюджету на наступний бюджетний період без попереднього розгляду та висновку відповідних профільних комісій і комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку у порядку, визначеному статтями 77-80 Регламенту.

Глава 2.12. Порядок надання слова

Стаття 83
1. Заява про надання слова на пленарному засіданні подається письмово на ім’я голови засідання та/або за допомогою електронної системи голосування "Віче" після затвердження порядку розгляду питань на пленарних засіданнях. У заяві має бути зазначено: від якої депутатської фракції, групи або постійної комісії уповноважений виступити депутат, чи він виступатиме особисто.
2. У кожний поточний момент до списку промовців прізвище однієї і тієї ж особи, яка бажає виступити, може бути внесено лише один раз з одного і того ж питання.
3. Голова засідання надає слово для виступу також і в разі усного звернення депутата або особи, запрошеної на засідання, якщо в цьому виникла потреба.
4. Головам постійних комісій, головам або уповноваженим представникам депутатських фракцій, груп слово для виступу надається обов’язково (за їхнім бажанням) у межах відведеного для виступів часу.

Стаття 84
1. Голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради, голови постійних комісій, голова обласної державної адміністрації, голови депутатських фракцій і груп мають право в будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні.
2. Якщо особа, зазначена в частині 1 цієї статті, виступила з обговорюваного питання після припинення обговорення або після завершення часу, відведеного для обговорення, то обговорення вважається відкритими знову. Якщо такий виступ відбувся в ході обговорення, то депутатська фракція, група, яка вичерпала свій час на обговорення питання, що розглядається, отримує додатково час для виступів, рівний четвертій частині того часу, що їй надавався.

Стаття 85
1. Депутатові, який вніс пропозиції чи поправки, за його проханням надається слово для виступу.
2. Депутатові може бути продовжений час для виступу за рахунок часу іншого депутата, якщо останній був записаний до списку промовців.
        
Стаття 86
1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ або помінятися з іншим депутатом чергою.
2. Депутат може передати своє право на виступ іншому депутатові.
3. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо не передав свого права на виступ згідно з частиною першою цієї статті.
4. Якщо у виступі промовця вживається прізвище депутата, цей депутат має право на репліку.
                 
Стаття 87
Слово щодо порядку ведення засідання Ради, для довідки, внесення фактичної поправки або заперечення щодо неї, відповіді на запитання і роз’яснень надає голова засідання позачергово, але не перебиваючи промовця.

Стаття 88
1. Доповіді, співдоповіді, виступи в обговореннях, заяви, запити виголошуються з трибуни та або з місця за допомогою системи голосування "Віче".
2. Уповноважені представники постійних комісій, депутатських фракцій, груп, окремі депутати мають право задавати питання доповідачам та виступати в обговоренні в межах відведеного часу.

Глава 2.13. Порядок голосування пропозицій

Стаття 89
1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться так, щоб виявити справжнє волевиявлення більшості депутатів.
2. За жодних умов голосування не відокремлюється в часі від оголошення пропозицій головою засідання.

Стаття 90
1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли й не були відхилені.
2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, голова засідання оголошує ці пропозиції та ставить їх на голосування.
3. Голова засідання може відмовити ініціаторові пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше ухваленим рішенням, повторює за суттю відхилений Радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може ухвалюватися Радою без обговорення.
4. Відхилені Радою пропозиції і поправки при повторному їх внесенні             (у ході розгляду того ж питання порядку денного) щодо вже прийнятого відповідного тексту на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 91
1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, Рада спочатку проводить голосування щодо пропозиції, внесеної постійною профільною комісією, а далі – щодо інших пропозицій у порядку їх надходження, і при цьому обирає з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Вибір визначеної для подальшого розгляду пропозиції здійснюється більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.
2. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена постійною профільною комісією Ради, вона ставиться на голосування першою.

Стаття 92
1. Якщо всі поставлені на голосування пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому проєкт рішення відхиляється, то він вважається відхиленим у цілому.
2. Ухвалення рішення при голосуванні пропозицій, поправок частинами здійснюється тією ж більшістю голосів депутатів, що й під час прийняття її в цілому.
        
Стаття 93
1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше від самої пропозиції. Якщо внесена поправка має за мету відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.
2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки за допомогою голосування зміни і доповнення не вносяться, а подаються окремою пропозицією.
3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок проводиться голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозицій, потім – щодо поправки, яка меншою мірою змінює суть пропозицій, після неї – щодо поправки-доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція зі внесеними до неї поправками.

Стаття 94
1. У ході розгляду пропозицій і поправок, що стосуються цих пропозицій, можуть вноситися пропозиції про вилучення їх у цілому або їх частин. Рішення про вилучення ухвалюється більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.
2. Відхилення пропозиції про вилучення тексту, який не був раніше прийнятий Радою, неухвалення рішення про його схвалення не усуває потреби проведення обговорення і голосування щодо його суті на загальних засадах.
3. У разі внесення пропозицій про вилучення частини тексту з пропозиції чи поправки, голова засідання на свій розсуд для зменшення кількості голосувань може поставити на голосування цю частину тексту як поправку з ухваленням рішення щодо її підтримки. Ініціатор пропозиції про вилучення частини тексту може внести свою пропозицію за такою ж формою.

Стаття 95
1. Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається ініціатор внесення тексту або той, хто вніс його за своєю підтримкою. Голова засідання надає час до двох хвилин для обґрунтування поправки.
2. Перед голосуванням із кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, голова засідання послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування за кожну поправку чи пропозицію окремо.
3. Перед кожним голосуванням голова засідання формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.
4. Після закінчення голосування голова засідання оголошує повні результати і ухвалене рішення.

Глава 2.14. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 96
1. На засіданні Ради депутат не повинен вживати образливих висловлювань та непристойних і лайливих слів, закликати до незаконних і насильницьких дій. Голова засідання має право попередити депутата про недопустимість таких висловлювань і закликів або зупинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити депутата права виступу на цьому засіданні.
2. Якщо голова засідання звертається до депутата, останній повинен негайно призупинити свій виступ, в іншому разі голова засідання має право зупинити його виступ.
3. Якщо депутат виступає на засіданні без дозволу голови засідання, мікрофон може бути вимкнено без попередження.
4. Якщо депутат перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з необговорюваного питання, голова засідання після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу депутата, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.
        
Стаття 97
Якщо депутат вважає, що промовець або голова засідання неправильно тлумачать його слова чи дії, він може письмово звернутися до голови засідання з проханням надати йому слово для пояснень і зауважень. За таким зверненням голова засідання надає депутатові слово відразу або наприкінці обговорення, але до початку голосування; в останньому випадку голова засідання відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надане слово. Якщо така інформація, на думку депутата, міститься в поширених виконавчим апаратом Ради інформаційних матеріалах, то голова засідання до голосування надає депутатові слово після запису через електронну систему голосування "Віче".
        
Стаття 98
1. У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні засідання, голова засідання може оголосити перерву або закрити засідання.
2. Якщо під час засідання Ради в адмінбудинку Ради депутат вчинить дії, що містять ознаки злочину, обговорення зупиняється. Голова засідання повідомляє про факт, що відбувся, закриває засідання і негайно звертається до правоохоронних органів з проханням вжити заходів впливу; коли зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час його перерви чи після закриття, голова засідання повідомляє Раду про них після перерви або при відкритті наступного засідання.
        
Стаття 99
1. Після розгляду питання порядку денного або в кінці засідання депутат має право звертатися до голови засідання із зауваженнями та запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання; при цьому депутат може зажадати відповідей на його запитання і дати їм оцінку. Під час засідання депутат може вносити пропозиції із зазначених питань.
2. У разі грубого або систематичного порушення Регламенту головою засідання, Рада за пропозицією, внесеною від депутатських фракцій, груп, після скороченого обговорення може ухвалити рішення про відсторонення голови засідання від ведення пленарних засідань на термін до двох пленарних засідань.

Глава 2.15. Протокол і справа засідання

Стаття 100
1. Засідання Ради протоколюються. Ведення протоколу засідання здійснює виконавчий апарат Ради. Протокол засідання Ради підписує голова засідання.
2. У протоколі засідання Ради зазначається: дата, час і місце засідання; кількість присутніх депутатів на засіданні; внесені на розгляд питання порядку денного; назви документів, розповсюджених серед депутатів для цього засідання; прізвища голови засідання і промовців; усі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і ухвалені рішення; окремі думки депутатів викладені письмово.
3. Пленарне засідання Ради записується на компакт-диски або інші електронні носії, які зберігаються у виконавчому апараті Ради протягом п'яти років.

Стаття 101
До протоколу засідання Ради додаються:
 - реєстр письмової реєстрації депутатів;
 - інформація про поіменну реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні;
 - інформація про реєстрацію запрошених;
 - результати відкритого (поіменного) та таємного голосування;
 - результати голосування з процедурних питань;
 - тексти невиголошених виступів депутатів;
 - окремі думки депутатів щодо ухвалених Радою рішень;
 - заяви депутатів про конфлікт інтересів.
 
Стаття 102
1. Протокол засідання Ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджує процес обговорення та ухвалення рішення Радою.
2. Протоколи засідань Ради з відома керуючого справами обласної ради надаються депутатам Ради для ознайомлення.
3. Виконавчий апарат Ради оформляє протокол засідання відповідно до вимог статей 100, 101 Регламенту і в обов’язковому порядку оприлюднює  цей протокол на офіційному вебсайті Ради невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів після завершення пленарного засідання Ради.

Розділ 3. Депутати, посадові особи та органи обласної ради

Глава 3.1. Депутати обласної ради

Стаття 103
Порядок організації діяльності депутата в Раді та її органах визначається Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами України та Регламентом.
        
Стаття 104
Депутатам Ради видаються посвідчення депутата та нагрудний знак “Депутат обласної ради”. Депутатам рекомендується носити цей знак під час виконання депутатських обов’язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий його статус.
        
Стаття 104-1
1. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями.
2. Порядок організації та проведення звітів депутатів Ради визначається законодавством України та рішеннями Ради.

Стаття 105
До діяльності депутата під час сесійного періоду належать:
 - участь у роботі сесій Ради;
 - участь у засіданнях постійних та інших комісій Ради, до складу яких обрано депутата;
 - виконання доручень Ради та її органів;
 - робота над документами Ради та виконання інших депутатських повноважень;
 - участь у засіданнях постійних та інших комісій Ради, робочих груп;
 - проведення прийому громадян.

Стаття 106        
1. Участь у засіданнях Ради та її органів, виконання доручень Ради, її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов'язків із відшкодуванням йому за рахунок обласного бюджету середньомісячного заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних із депутатською діяльністю.
2. Рішення про відрядження депутата (за його згодою) для виконання депутатських повноважень та доручень Ради ухвалюють: Рада, голова обласної ради, перший заступник та заступник голови обласної ради. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.
3. Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях Ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні, за винятком випадків, якщо Рада ухвалює рішення щодо нього персонально.
4. Відсутність депутата на засіданнях Ради допускається лише з поважних причин.
5. Депутат, який не може взяти участь в одному чи кількох наступних пленарних засіданнях, повинен письмово, зазначивши причини, повідомити заздалегідь про це виконавчий апарат Ради.
6. Після завершення сесії Ради за поданням виконавчого апарату Ради в засобах масової інформації публікується інформація про відсутність депутатів на сесії без поважних і з невідомих причин.

Стаття 107
1. Повноваження депутата Ради припиняються достроково за наявності зазначених нижче підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення Ради, у разі:
 1) його відкликання за народною ініціативою у встановленому цим Законом порядку;
 2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;
 4) обрання його депутатом іншої Ради;
 5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
 6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
  6-1) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;
 7) його смерті.
2. Повноваження депутата Ради можуть припинятися достроково також за рішенням Ради у зв'язку:
 1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;
 2) з особистою заявою депутата Ради про складення ним депутатських повноважень;
 3) з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
3. У разі дострокового припинення повноважень депутата Ради вибори чи заміщення депутата, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до Виборчого кодексу України.
4. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до Ради із заявою, у якій викладає мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складення ним повноважень не може бути відкликана.
5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань Ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень Ради та її органів, Рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
6. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата Ради вирішуються судом.

Глава 3.2. Депутатські фракції та групи

Стаття 108
1. Депутатські фракції Ради формуються на партійній основі депутатами, обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії. До складу депутатської фракції можуть входити також позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракції.
2. Депутатська фракція може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень Ради. Місцева організація політичної партії, яка ввійшла до складу Ради, має право формувати в Раді лише одну депутатську фракцію.
3. Порядок вступу до депутатської фракції Ради або виходу з неї визначається місцевою організацією політичної партії.
4. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутат Ради, який не ввійшов до складу жодної депутатської фракції, вийшов або виключений з її складу, є позафракційним.
5. Організаційні рішення фракції, що є правовою підставою для прийняття рішення Радою, вважаються легітимними, якщо вони прийняті більшістю депутатів від загального складу фракції.
     
Стаття 109
1. Для спільної роботи із здійснення депутатських повноважень у виборчих округах депутати Ради, на основі взаємної згоди, за єдністю території їхніх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками, можуть об'єднуватися в депутатські групи. Депутатська група складається не менше як з п'яти депутатів.
2. Депутатська група може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень Ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання ввійти до її складу.
3. Депутат має право бути членом одночасно декількох депутатських груп. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
4. Депутатські групи можуть створюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.
5. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата Ради, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад". Членство депутата в депутатській групі Ради не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.
6. Організаційні рішення зборів депутатської групи, що є правовою підставою для прийняття рішення Радою, вважаються легітимними, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу депутатської групи.

Стаття 110
1. Кожна депутатська фракція і група повинна бути зареєстрована у виконавчому апараті Ради.
2. Умовою реєстрації депутатських фракцій і груп є надходження на ім’я голови Ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської фракції чи групи із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію чи групу Ради.
3. Голова обласної ради після реєстрації депутатської фракції, групи інформує на пленарному засіданні депутатів про створення такої фракції, групи , її кількісний склад та уповноважених представників. Список членів депутатської фракції, групи після її реєстрації поширюється серед депутатів. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій, груп. Ця інформація заноситься до протоколу засідання Ради.
4. Про зміни в складі депутатської фракції, групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову обласної ради; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції, групи, якщо депутата виключено з фракції, групи із зазначенням причин виключення.

Стаття 111
1. Уповноважений представник депутатської фракції чи групи Ради може письмово доручити виконання його функцій, закріплених цим Регламентом, будь-кому із членів депутатської фракції, групи.
2. Депутатські фракції, групи Ради мають право:
 - на пропорційне (виходячи із кількості їх членів) представництво в постійних та тимчасових комісіях Ради;
 - попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада;
 - на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;
 - об'єднувати зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в Раді чи опозиції.
3. Депутатська фракція, група Ради, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення обговорення.
4. Депутати і депутатські фракції Ради, групи можуть вільно співпрацювати шляхом створення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.
5. Жодна депутатська фракція, група Ради не мають права виступати від імені Ради.
6. Депутатські фракції, групи Ради та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та Регламентом.

Стаття 112
1. Голова обласної ради забезпечує зареєстровані депутатські фракції, групи приміщеннями, необхідним обладнанням тощо.
2. Голова обласної ради не може бути керівником депутатської фракції, групи та представляти їхні інтереси в Раді.
3. За письмовим зверненням уповноваженого представника депутатської фракції, групи виконавчий апарат Ради розповсюджує серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

Глава 3.3. Депутатський запит, депутатське звернення та депутатське запитання

Стаття 113
1. Депутатське звернення – викладена письмово вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території області, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
2. Депутатське звернення повинно бути розглянуто, на нього має бути надана відповідь у десятиденний строк. За потреби додаткового вивчення чи перевірки фактів відповідь надається депутатові не пізніше як у місячний строк.
3. Депутатське звернення може надсилатись за вибором депутата через виконавчий апарат Ради або самим депутатом. Депутатські звернення, що скеровуються виконавчим апаратом, реєструються в окремому журналі вихідної кореспонденції. Працівники виконавчого апарату контролюють отримання депутатських звернень адресатами та строки надання відповіді. У випадку порушення строків розгляду депутатського звернення працівники виконавчого апарату повідомляють про це відповідного депутата та керуючого справами виконавчого апарату.
4. Депутат Ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території області, повинні повідомити депутата заздалегідь, але не пізніше як за п'ять календарних днів.
5. Якщо депутат Ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або не отримав відповіді щодо вирішення порушеного у зверненні питання в установлений строк, він має право внести депутатський запит.

Стаття 114
1. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата до посадових осіб Ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території області, а також до голів місцевих державних адміністрацій,  заступників голів, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради.
2. Депутатський запит повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.
3. Запит може бути поданий депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні Ради письмово чи усно. Він підлягає внесенню до порядку денного пленарного засідання Ради. Депутатський запит, за потреби, обговорюється на пленарному засіданні Ради.
4. Голова засідання обласної ради інформує Раду про депутатські запити, внесені попередньо (не на пленарному засіданні).
5. Голова обласної ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.
6. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати на нього офіційну письмову відповідь.
7. Облік і контроль за розглядом депутатських запитів здійснює виконавчий апарат Ради.

Стаття 115
1. Офіційна письмова відповідь на депутатський запит у місячний термін від дня одержання запиту надсилається голові обласної ради та депутатові, який його вніс.
2. Відповідь оголошується головою засідання Ради в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат.
3. Кожен депутат Ради має право виступити з реплікою щодо задоволення чи незадоволення отриманою відповіддю.
4. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше від 1/4 фактично присутніх на пленарному засіданні депутатів Ради. У цьому випадку текст депутатського запиту, відповіді та проєкт рішення Ради роздаються депутатам.
5. Під час обговорення відповіді на депутатський запит на пленарне засідання Ради запрошуються посадові особи, до яких було зроблено запит.
6. За результатами обговорення депутатського запиту Рада на пленарному засіданні ухвалює рішення.
        
Стаття 116
Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії Ради або надано депутатові індивідуально. Запитання не вноситься до порядку денного сесії, не обговорюється, і рішення з нього не ухвалюється.

Глава 3.4. Голова обласної ради

Стаття 117
1. Голова обласної ради обирається Радою з числа її депутатів у межах строку повноважень Ради таємним голосуванням.
2. Голова обласної ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та сьомою цієї статті. Голова обласної ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови обласної ради.
3. Голова обласної ради працює в Раді на постійній основі, не може мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
4. У своїй діяльності голова обласної ради є підзвітним Раді та може бути звільнений з посади Радою шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу Ради.
5. Питання про звільнення голови обласної ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менше від третини депутатів від загального складу Ради.
6. Звільнення особи з посади голови обласної ради не має бути наслідком припинення нею повноважень депутата цієї Ради.
7. Повноваження голови обласної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата Ради в разі:
 1) звернення з особистою заявою до обласної ради про складення ним повноважень голови Ради;
 2) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
Зазначені повноваження голови обласної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови обласної ради з дня прийняття обласною Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 118
1. Голова обласної ради:
 1) скликає сесії Ради, повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається винести на розгляд Ради, веде засідання Ради;
 2) забезпечує підготовку сесій Ради і питань, що виносяться на її розгляд, доведення рішень Ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;
 3) представляє Раді кандидатури для обрання на посаду першого заступника голови обласної ради та заступника голови обласної ради; вносить на затвердження Ради пропозиції щодо структури органів Ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;
 4) вносить Раді пропозиції щодо створення і обрання постійних комісій Ради;
 5) координує діяльність постійних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;
 6) організовує надання депутатам допомоги для здійснення ними своїх повноважень;
 7) організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
 8) організовує роботу президії Ради;
 9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради;
 10) здійснює керівництво виконавчим апаратом обласної ради;
 11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання Ради та її виконавчого апарату;
 12) підписує рішення Ради, протоколи сесій Ради;
 13) забезпечує роботу з розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;
 14) забезпечує гласність у роботі Ради та її органів; обговорення громадянами проєктів рішень Ради, важливих питань місцевого значення; вивчення громадської думки; оприлюднює рішення Ради;
 15) представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
 16) за рішенням Ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, міських рад та їх органів;
 17) звітує перед Радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі щодо виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом, Ради, а на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений Радою термін;
 18)  вирішує інші питання, доручені йому Радою.
2. Голова обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
3. Голова обласної ради вправі створювати своїм розпорядженням робочі групи. Робочі групи створюються з метою вивчення питань, збору та узагальнення інформації, напрацювання проєктів рішень, підготовки звернень та заяв Ради. За результатом діяльності робочої групи, напрацьовані матеріали скеровуються для вивчення до голови обласної ради, постійних комісій Ради, а в окремих випадках безпосередньо для розгляду сесії Ради. Робочі групи не приймають жодних рішень від імені Ради. Члени робочої групи залучаються до роботи в таких групах лише за їх згодою.

Глава 3.5. Перший заступник та заступник голови обласної ради

Стаття 119
1. Рада обирає першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального складу Ради.
2. Перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради обираються Радою в межах строку її повноважень з числа депутатів Ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата Ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою цієї статті.
3. Повноваження першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата Ради за рішенням обласної ради, що приймається шляхом таємного голосування, більшістю голосів від загального складу Ради. Питання про дострокове припинення їхніх повноважень може бути внесено на розгляд обласної ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу Ради або голови обласної ради чи, відповідно, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради.
4. Повноваження першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата Ради в разі:
 1) звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень першого заступника голови обласної ради чи заступника голови обласної ради;
 2) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
Зазначені повноваження першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради припиняються з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, відповідна особа звільняється з посади першого заступника чи заступника голови обласної ради з дня припинення її повноважень.
6. Перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови обласної ради за відсутності голови обласної ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою Ради своїх обов'язків з інших причин.
7. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження першого заступника голови обласної ради, у тому числі передбачені частиною шостою цієї статті, за відсутності першого заступника голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин.
8. Перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради працюють у раді на постійній основі. На них поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для голови обласної ради.
9. Напрями роботи першого заступника голови обласної ради та заступника голови обласної ради за їх пропозицією визначаються і затверджуються розпорядженням голови обласної ради. Інформація про це доводиться до відома депутатів на пленарному засіданні Ради.

Глава 3.6. Президія обласної ради

Стаття 120
1. Президія Ради створюється Радою на весь строк повноважень Ради і є підзвітним Раді дорадчим органом.
2. Президія Ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд Ради. Президія Ради може ухвалювати рішення, які мають дорадчий характер.
3. До складу президії Ради входять голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради, голови постійних комісій, голови депутатських фракцій і груп Ради.
4. Президія Ради діє на основі Положення про неї, що затверджується Радою.

Глава 3.7. Постійні та тимчасові комісії обласної ради

Стаття 121
Повноваження постійних комісій Ради визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Типовим положенням про постійні комісії та положеннями про постійні комісії, які затверджується Радою.
        
Стаття 122
1. Рада створює й обирає постійні комісії в складі голови та членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається Радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.
З метою забезпечення належної роботи постійної комісії та розподілу сфер діяльності, члени комісії можуть обрати зі свого складу двох і більше заступників голови постійної комісії.
2. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради та керуючий справами обласної ради. Голова, заступник (заступники) та секретар постійної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.
3. Про створення постійних комісій та обрання постійних комісій у складі голови та її членів Рада ухвалює відповідні рішення.
4. Діяльність постійних комісій Ради може висвітлюватися за допомогою соціальних мереж.
        
Стаття 123
1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначеними Радою питаннями, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.
2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається ухваленим, якщо за нього, проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.
3. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться, як правило, у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.
4. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються
з моменту ухвалення Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради.

Глава 3.8. Виконавчий апарат обласної ради

Стаття 124
1. Виконавчий апарат Ради забезпечує здійснення Радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами та Регламентом.
2. Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
3. Виконавчий апарат Ради створюється Радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються Радою за поданням голови обласної ради.
4. Виконавчий апарат Ради за посадою очолює голова обласної ради.

Розділ 4. Взаємодія обласної ради з обласною державною адміністрацією

Стаття 125
У разі розгляду обласною державною адміністрацією питань, які належать до повноважень Ради, адміністрація повинна повідомити про це Раду.

Стаття 126
Органи та посадові особи Ради мають право звернутися до суду з позовом про визнання нечинними актів обласної державної адміністрації та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб Ради.

Стаття 127
Обласна державна адміністрація є підзвітною Раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, обласного бюджету, підзвітна і підконтрольна в частині повноважень, делегованих їй Радою, а також у виконанні рішень Ради з цих питань.

Стаття 128
Рада, відповідно до вимог чинного законодавства, може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові обласної державної адміністрації.

Стаття 129
Рішення Ради та розпорядження голови обласної ради з мотивів їх невідповідності Конституції України або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Розділ 5. Відповідальність органів і посадових осіб обласної ради

Стаття 130
Рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.

Стаття 131
Рада періодично, але не менше як два рази на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, обласного бюджету Львівської області, з інших питань місцевого значення, звітує перед територіальними громадами про свою діяльність.

Розділ 6. Дострокове припинення повноважень обласної ради

Стаття 132
1. Повноваження Ради можуть бути достроково припинені у випадках:
 - якщо Рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, законів України, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;
 - якщо сесії Ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені законом України, або Рада не вирішує питань, віднесених до її відання;
 - передбачених Законом України “Про військово-цивільні адміністрації”.
2. Питання про дострокове припинення повноважень (розпуск) Ради вирішується Верховною Радою України.

Розділ 7. Відкритість і гласність роботи обласної ради

Стаття 133
1. Засідання Ради, її президії, постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими частиною третьою статті 7 цього Регламенту. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради за їх рішенням можуть бути закритими.
2. Рада систематично інформує населення про свою діяльність, ухвалені рішення, хід їх виконання.
3. Відкритість засідань сесії Ради забезпечується шляхом доступу до них усіх осіб, крім випадків, передбачених Регламентом, рішеннями Ради та Порядком реєстрації осіб, які бажають бути присутніми на пленарних засіданнях Ради.
4. Гласність роботи Ради, її президії та  постійних комісій забезпечується шляхом ведення прямої трансляції засідань телебаченням, радіо та через мережу Інтернет, публікацією її рішень у засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Ради; оприлюдненням проєктів рішень, порядку денного. Час та форма трансляцій визначається Радою. За рішенням Ради аудіотрансляція засідань Ради може здійснюватись за межами адмінбудинку Ради.
5. Представники преси, радіо і телебачення можуть бути присутні за умови наявності відповідних посвідчень. Виконавчий апарат Ради надає представникам засобів масової інформації, за їх бажанням, матеріали, які розповсюджуються серед депутатів, за винятком тих, щодо нерозголошення чи ненадання яких ухвалено в установленому порядку відповідне рішення.
6. У разі порушення представником засобів масової інформації законодавства про інформацію або Регламенту, акредитація журналіста може бути припинена за процедурним рішенням Ради.
7. На пленарних засіданнях сесії Ради також можуть бути присутні громадяни та представники інститутів громадянського суспільства, за умови їх попередньої реєстрації у виконавчому апараті Ради. Для забезпечення належних умов перебування під час сесії Ради та задля унеможливлення перешкоджання здійсненню депутатських повноважень, для присутніх надаються спеціально підготовлені місця поза межами сесійної зали.
8. Порядок реєстрації осіб, які бажають бути присутніми на пленарних засіданнях Ради, визначається розпорядженням голови обласної ради.
9. Реєстрація осіб, які бажають бути присутніми під час пленарного засідання сесії Ради, відбувається до початку засідання, на підставі паспорта громадянина України. Зареєстрованим особам видається тимчасова перепустка, яка підлягає поверненню після закінчення пленарного засідання.
10. Присутнім забороняється вчиняти будь-які дії, якщо такі дії перешкоджають роботі Ради, її органів та депутатів. У такому випадку присутня особа може бути вилучена з приміщення Ради працівниками органів правопорядку.
11. Право особи бути присутньою на пленарному засіданні Ради може бути обмежено, з метою недопущення протиправних дій з боку конкретної особи (вчинення ним бійки, хуліганських дій, поява у нетверезому стані тощо).
12. Якщо під час пленарного засідання Ради, безпосередньо біля приміщення, де проходить таке засідання, відбуваються збори громадян, мітинги, вуличні походи та демонстрації, голова засідання дає доручення голові постійної профільної комісії негайно провести зустріч з уповноваженим представником від осіб, які беруть участь у цьому заході.
За необхідності, після проведення такої зустрічі голова постійної профільної комісії доповідає депутатам Ради про обставини та вимоги, які ставлять протестувальники.
Після заслуховування голови профільної постійної комісії, уповноваженому представникові від осіб, що проводять заходи, визначені в абзаці першому частини дванадцятої цієї статті, може бути надано до 10 хвилин для виступу на пленарному засіданні, якщо таку пропозицію підтримала більшість депутатів Ради.

Розділ 8 Антикорупційна діяльність обласної ради

Стаття 134
Рада приймає Антикорупційну програму Львівської обласної ради, положення якої повинні враховувати  норми чинного антикорупційного законодавства України, зокрема законів України:  “Про доступ до публічної інформації”, “Про запобігання корупції”, “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 – 2017 роки”, “Про Національне антикорупційне бюро України”, інших нормативно-правових актів.

Стаття 135
1. Рішення (проєкт рішення) Ради, за ініціативою постійної комісії з питань законності, депутатської етики, регламенту та свободи слова, розглядаються на предмет їх відповідності Антикорупційній програмі Львівської обласної ради та/або чинному антикорупційному законодавству України, про що комісія оформляє відповідний висновок. У випадку невідповідності рішення (проєкту рішення) Ради Антикорупційній програмі Львівської обласної ради та/або чинному антикорупційному законодавству України, постійна комісія з питань законності, депутатської етики, регламенту та свободи слова або депутат чи депутати можуть ставити (ініціювати) питання на найближчій сесії Ради щодо приведення рішення (проєкту рішення) Ради відповідно до вимог положень Антикорупційної програми Львівської обласної ради та/або чинного антикорупційного законодавства України.
2. Висновок постійної комісії з питань законності, депутатської етики, регламенту та свободи слова, підготовлений у порядку, визначеному частиною першою цієї статті, обов’язково вноситься на розгляд сесії Ради та зачитується депутатам. При цьому скорочена процедура обговорення питання не застосовується.

Стаття 136
Урегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів Ради здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
  

[*] У тексті Регламенту  назви посад (статусів) в чоловічому роді прирівняні  до назв посад (статусів) у жіночому роді.