ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ (ЗРАЗОК)


Порядок складання, подання запиту на інформацію

1. Надання публічної інформації Львівською обласною радою здійснюється у відповідь на запит на інформацію.
2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити на інформацію можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
3. Запитувач має право звернутися із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
4. Запит на інформацію складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
- ім'я та прізвище запитувача або найменування запитувача; поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
- опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
- підпис і дату.
5. Контакти для оформлення запиту на інформацію:
усно: (032)2999-822
письмово - Львівська обласна рада, вул. В. Винниченка, 18,
м. Львів, 79008 (на конверті вказувати "Запит на інформацію").
електронною поштою - info@lvivoblrada.gov.ua
 

Строки розгляду запиту на інформацію

1. Львівська обласна рада як розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію в межах своєї компетенції не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту на інформацію має бути обґрунтованим.

4. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Львівська обласна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку Львівська обласна рада повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

1. Львівська обласна рада має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у разі, якщо:
   - не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
   - інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до розділу 3 цього Порядку;
   - особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені Законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
   - не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених додатком 3 до цього Порядку.
2. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію;
   - дату відмови;
   - мотивовану підставу відмови;
   - порядок оскарження відмови;
   - підпис.
3. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.
4. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки в разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
5. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
   - прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію;
   - дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
   - причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;
   - строк, у який буде задоволено запит;
   - підпис.

Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Львівською обласною радою передбачеяться розмір фактичних витрат на копіювання та друк у межах граничних норм, установлених Кабінетом Міністрів України.

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Зразок форми запиту на інформацію